ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ប្រព័ន្ធខ្សែកាប្លិ៍អុបទិកក្រោមបាតសមុទ្រ MCT ដែលតភ្ជាប់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ប្រទេសកម្ពុជា និង ប្រទេសថៃ បានមកដល់ខេត្តព្រះសីហនុនាថ្ងៃទី០៤ ខែមករា...
ដែគូរសហការ:

Ezecom Call to Action